مقدمة ميشال نوسترادام لابن قيصر

7398x 06. 01. 2017 قارئ 1

Tvé pozdní narození, můj synu Caesare Nostradame, přinutilo mne, během mých pravidelných dlouhých nočních bdění, přemýšlet o tom, jak Tobě zanechat písemné vzpomínky, po tělesném zániku Tvého předka, pro společné dobro lidí, o tom, co mi Božskou podstatou astronomických rotací (oběhů planet) bylo dáno na vědomí. A do té doby, dokud se nezlíbilo nesmrtelnému Bohu, aby jsi spatřil pozemské světlo světa plačící, a nechci mluvit o Tvých rocích, když dosud nejsou doprovázeny dalšími přídavky let, ale Tvůj měsíc Mars není schopen rozumem přijmout ve své zlosti to, co budu nucen po své dny definovat: vidím, že to není možné, zanechat Ti dokumenty v písemné podobě, že by po zkáze časem vybledly: proto slova zděděných okultních předpovědí budou uzavřena v mém nitru / mého těla /: — musíme vzít do úvahy také nerozvážnost lidské povahy, definice jsou nejisté a vše je spravováno a řízeno silou Boží nevyspitatelnou, neřídící se mystickým hněvem nebo lymfatickým impulsem, ale astronomickými tvrzeními: “Jen vnuknuvší jménem Božím předpovídají a mají zvláštního prorockého ducha. ” Nicméně, již dlouhou dobu se stávalo to, že jsem předpovídal dlouho před událostí, co se stane a na jakém konkrétním místě, berouce v úvahu to, že vše se děje vůlí a vnuknutím Božím, [a také jsem předpovídal] jiné šťastné a nešťastné události, které se následně uskutečnily v různých částech světa: Tak jako nyní jsem nucen mlčet, nebo skrývat své myšlenky z důvodu nespravedlnosti, chci předložit písemně události, které se týkají nejen současné doby, ale také velké části budoucnosti, tak jak království, skupiny a regiony podstoupí zásadní změny, někdy i diametrálně odlišné současnému stavu, pokud bych já řekl, jaká bude jejich budoucnost, čtenáři v těchto královstvích, věřící různého náboženského vyznání, nakolik by zjistili, že je neslučitelné s jejich náboženským vyznáním, že oni odsoudili by to, co bude potvrzeno v průběhu století, a to, o čem se lidé přesvědčí v budoucnosti. Vyzývám k rozsudku skutečného Spasitele: “Nenařizujte svatým hymny, neházejte perly sviním, aby nepošlapaly Vás, nebo neroztrhaly Vás, obrátivše se proti Vám. ” A důvod, proč jsem přestal vystupovat veřejně a psát perem, a pak jsem se rozhodl vysvětlit podrobněji, zveřejnit všem lidem, v nejasných i podivných výrazech, budoucí příčiny, jak ty nejbližší, [tak] i ty, které jsem viděl, jako by změny generací ani nenastaly; avšak, aby nedošlo k šokování křehkého sluchu živoucích, všechny mé písemnosti jsem oblékl ve formu záhadnou a prorockou, protože “Jsem tady skryl před znalými a opatrnými, to znamená, před mocnými a vládnoucími, a objasnil vše vybraným a bystrým. ” Moje proroctví, s pomocí nesmrtelného Boha a dobrých andělů, přijala moc prorokování, vidí vzdálené věci a mohou předpovídat vzdálenou budoucnost, protože nic nemůže být uskutečněno bez Něho, jehož moc je tak velká, a laskavost k lidem je taková, že pokud oni zůstanou lidmi, jednou za podobných okolností, z vůle dobrého Ducha, toto teplo a síla prorokování se k nim přiblíží: Jako přicházejí k nám paprsky slunce, které působí dopadem na elementární i neelementární těla.

بالنسبة لنا ، نحن البشر ، لا يمكننا أن نفهم الأسرار الخفية لله الخالق بقوتنا وذكائنا. "لأننا لا نستطيع أن نعرف يوم أو ساعات ..." الخ وبما أن هناك حاليا الكثير من الناس أن الخالق منح هدية من الخيال وتعريضهم لبعض من أسرار المستقبل، وفقا لتوجيهات الفلكية وأسرار من الماضي، وقوة معينة تأتي منها، مثل لهيب النار، وذلك بمساعدة من الله، فإنها يمكن أن لإظهار الإلهي
i pozemská vnuknutí. Pouze božské věci, které přijaly požehnání, Bůh sám uzavírá: průměrní jsou uprostřed andělů, třetí : od zlých [sil], ale synu můj, mluvím s tebou zde trochu zašifrovaně: ale co se týče okultních proroctví, která mají jemný duch ohně, ten, kdo se někdy obává zdravého rozumu, pozoruje nejvyšší ze Světel, je ostražitý a vnímavý k proroctví, uvádějíce své znalosti v písemné formě, nemůže dopřávat si obyčejné výmluvnosti; koneckonců vše se uskutečňuje díky pomoci velikého Boha, jehož dobrota je nekonečná. I když, můj synu, jestliže Ti budou říkat, že jsem Prorok, já nechci v současnosti sobě připisovat takový vznešený název: “Dnes oni jsou nazýváni proroky, kdysi se jim říkalo jasnovidci “: Jako proroka, můj synu, je možné opravdu nazvat toho, kdo vidí věci, které jsou skryté znalostem obyčejného člověka. Pokud se stane, že prorok spatří světlo dokonalého zjevení a jemu otevřou se věci božské a pozemské, nemůže mluvit otevřeně, protože děj předpovědi se odehrává daleko v budoucnosti, protože tajemství Boha nepochopitelné a chválihodné se otvírá daleko před pravdivými poznatky, jakož i jejich důsledky. Je nemožné pochopit některá z pozemských znamení, ani jiné lidské vědomosti, neboť okultní ctnost je pod záštitou samotného nebe, to znamená samotné věčnosti, která s pomocí víry otevírá všechny časy. Ale, vychází z nedělitelnosti věčnosti , s pomocí vzbouření Hérakleonského , příčiny poznají se pohyby v nebesích. Já neříkám, můj synu, a ty musíš dobře to pochopit, i když znalost této matérie ještě nemůže utkvět ve Tvém nedostačujícím rozumu, že budoucnost je velmi vzdálená, příčiny nemohou být racionálně pochopeny, a ačkoliv oni jsou velmi vzdáleny, mohou být člověku nepříliš ukryté: Ale dokonalé porozumění důležitých důvodů není možné bez božského odhalení: Neboť každé prorocké odhalení pochází od Stvořitele, a také závisí na osudu a od přírody. A tedy i věci, které se staly, tak i ty které se dosud nestaly, lze předvídat. Nicméně, znalosti založené pouze na inteligenci, nemohou být okultní; okultním může ale být pouze hlas z limbu, podobný jazyku plamene, ve kterém se soustřeďují všechny budoucí příčiny. A proto, můj synu, já zapřisahám Tebe, nikdy nepoužívej svou mysl ve prospěch falešných a zbytečných cílů, sžírajících tělo a ničících duši, což vede ke zmatku slabých smyslů: totéž já tvrdím o pomíjivosti nejvíce odporné magie, dávno odsouzené Písmem svatým a božskými kánony; ale od toho je zde svobodná astrologie, která objasňuje znamení, díky které, nacházejíce se pod ochranou Boha a naslouchaje jeho svědectví, předložil jsem písemně má proroctví. A tak, aby nebyla odsouzena tato okultní filozofie, já jsem nechtěl nikdy vydat nesmyslnému soudu její mnohé svazky, které byly skryté po mnohá staletí. Ale, domýšleje se budoucnosti, předložil jsem je Vulkánu, učinivše tak, že, zatímco on je pálil, plamen ohně dával neobvyklé světlo, jasnější, než od obyčejného plamene, jako světlo hořící pochodně, náhle osvětlující dům, jako by náhle vznikl požár. Proto, aby v budoucnu nezklamaly (tyto knihy očekávání), pozorujíce úplnou proměnu, jak měsíce, tak i slunce, já je (tyto knihy) obrátil na popel, pouze všichni neúplatní vše pochopí i pod zemí, s pomocí okultních vln. Ale pokud jde o tuto práci, kterou jsem právě skončil, na základě vůle Boží, toto já chci Tobě odhalit: Jakým způsobem poznat budoucí události, daleko odhodivše fantastické domněnky. Tyto události lze zjistit, určením, částečně, těch míst, ve kterých svrchované Boží zjevení se obrací k nebeským konfiguracím, místo a čas se stanoví poctivě, okultní mocí, vůli Pána, jehož přítomností je čas vléván do věčnosti, pouze pohyb [hvězd] závisí na příčině minulé, přítomné a budoucí, které jsou všechny otevřené chápání. Takto, můj synu, můžeš snadno, a to navzdory svému útlému věku, pochopit, že věci, které se musí stát, mohou být předvídány nočním a nebeským světlem, které je přirozené, a duchem proroctví : ne proto, že si chci přisvojit titul proroka, ale pro mě, smrtelného, stojícího na zemi a daleko od pochopení nebeského smyslu, je to dáno zjevením Božím. Mohu se mýlit, chybovat, být zklamaný, že jsem více hříšník, než kdokoli jiný na tomto světě, že jsem náchylný ke všem lidským nedostatkům. Ale, vycházejíce z navštívivší mne Boží milosti a provádění dlouhých výpočtů, během mých nočních zaměstnání, jsem sestavil Knihy proroctví, z nichž každá obsahuje sto čtyřverší astronomických proroctví, která jsem se rozhodl předložit nesrozumitelná a zůstanou věčnými proroctvými, od současnosti až do roku 3797.

Možná, někteří z nich nebudou souhlasit, vycházejíce z délky tohoto období, ale na celém světě se vypráví, že měsíc ovlivňuje mysl, a proto příčiny jsou univerzální pro celou zemi, synu můj. Pokud Ty prožiješ svůj přirozený lidský věk, uvidíš ve své zemi, pod širým nebem své vlasti, jak se splňují budoucí proroctví. Ačkoli Bůh všemohoucí jediný zná Věčnost světa, pocházející od něho samotného, říkám Ti, že pro ty, koho jeho nekonečné a nepochopitelné dobrodiní rozhodlo se cestou dlouhého a smutného odhalení povznést , na základě těchto okultních důvodů, odhalených shora, dvě hlavní věci dány věštci, a jedna [z nich] otevře božský neuvěřitelný svět tomu, kdo předpovídá, podle učení hvězd a prorokuje díky božské inspiraci, což mu umožňuje se připojit k božské věčnosti, protože prorok posuzuje tak, jak mu to stanovil svatý duch, podle vůle Boha stvořitele a z pravdivé pohnutky. A proto, to co předpovídá je pravda, protože pouze v něm, jeho [předpovědi] je zdroj a původ; a toto světlo a slabé plameny dospívají k cíli a přicházejí ze stejné výšky, jako přirozené světlo, které posiluje důvěru filozofů, že poté, co se naučili principy prvotních příčin, mohou dosáhnout na dno nejhlubších věd. Ale za tím účelem, můj synu, já nechci ponořit se příliš hluboce do věcí, které i v budoucnu budou tvé mysli nedostupné, a navíc si myslím, že vzdělaných lidí budou tak velké a nestrovnatelné ztráty, pokud svět nalézám před celosvětovým požárem, přihodí se tak velké záplavy a tak vysoké povodně, když ty pominou, když nastane éra země, kdy nebude pokryta vodou a zůstává tak po dlouhou dobu, když vedeni (lidé) mimo obrovská území, když ne všichni jsou na periferii, — stejně jako předtím a potom takové záplavy, v mnoha zemích, ranami budou tolik stísněni, a bude padat z oblohy taková hojnost ohně a kamenů horkých, když zůstává jen velmi málo, co by bylo ke spotřebě: a toto se stane, řečeno stručně, a před závěrečným požárem:– Protože ještě v době, kdy planeta Mars úplně dokončí svůj věk (století) a na konci své poslední periody, znovu se ona vrátí: ale shromažďují se někteří v souhvězdí Vodnáře několik let, jiní v souhvězdí Raka, po delší dobu a nepřetržitě. A nyní, když nás mnoho je řízeno Měsícem, díky mocné síle Boha nesmrtelného, když před tím, než on stihne dokončit svůj úplný oběh, Slunce přijde a pak Saturn.—Protože podle nebeských znamení, vláda Saturnu bude navrácena, když je vše vypočteno, svět se přibližuje k nějaké antagonistické (protichůdné) rotaci: — když nynější , když tento se zapsal na sedm set sedmdesát tři měsíců, jedenáct dnů morové nákazy, dlouhého hladomoru, a válek, a více povodněmi uvnitř Země tu i tam, termín předzvěstí bude před tím a potom vícekrát zkrácen, když tak málo lidí bude, když člověka nenalézáme, který by chtěl obsadit pole: když budou volná ( pole) také po dlouhý čas: když ona zůstávají v područí (tj. pole jsou již opět zabrána lidmi),– a když je to očividným rozhodnutím nebeským, že dosud všichni zůstávají na sedmém čísle (tj. dimenzi), z tisíce když dokončí zcela všichni přiblížení se k osmé (tj. dimenzi), kde je obloha v osmé sféře, což je dimenze zeměpisné šířky , kam velký Bůh nesmrtelný přijde zcela dokončit změnu, kde obrazy posvátné (tam) navracet se budou (lidé) k pohybování se (tj. životu na tomto území) a rozmělňování (půdy) – (doslova drtit, rozemílat -tj. půda bude zpečená ohněm, ztvrdlá, černá krusta), vynikající, když naše hektarové výnosy budou stabilní a ne tvrdá, ale skloněná šikmo radlicí (tj. půda zoraná), zkypřená : mimo vedení (tj.stěhování), když oni o to žádají, bude dokončeno, ale ne na místo jiné: — Když velmi nejednoznačnými domněnkami unavujeme nadmíru všechen zdravý rozum přirozený matematickými myšlenkami, za tím účelem, v krátkém čase, Bůh stvořitel svým ministrům, jeho poslům, ohnivou, pošle spěšnou nabídku názoru externího, stejnou k našim očím, kauzy budoucí predikce, významné případy budoucí, když má povinnost vůči tomu, kdo předzvěsti manifestuje (předkládá). Neboť předpovědˇ, která se uskutečňuje světlem externím, přichází naprosto spolehlivě, rozhodnutím částečně někoho , a částečně prostřednictvím světla externího: Jak velkou pravdu má ta část, které se zdá, že má vidění, chápajíce, že to není způsobeno poškozenými myšlenkami imaginárními,– důvod je příliš zřejmý, vše lze předpovídat s laskavostí boha a prostřednictvím andělského ducha, inspirujícího doma prorokujícího, návratem posvátné věštby, přicházející jako zář (světlo), on dojat, jde vstříc rozmanitým fantaziím nočních zjevení, které poté denně spolehlivě prorokuje, spravuje přílohy astronomické k posvátným proroctvím budoucnosti, neuvažuje jinak, i když odvahu má. Právě v tuto hodinu slyším, můj synu, to co jsem nalezl rotací (tj. oběhem planet vůči sobě navzájem-astrologií), to co je v souladu se zjevenou inspirací, že se k nám nyní přibližuje meč smrtící morový, válka velmi strašlivá, když neobjeví se za života bytí třech lidí (tj. myšleno v průběhu třech generací lidí), a hlad, který klesá na zem, a často se vrací, — protože nebeská tělesa se sladila ve svých rotacích (obězích), a proto řekl: Navštívím s prutem železným nepravosti jejich a pruty udeřím je protože milosrdenství Boží nebude šířeno po nějaký čas, můj synu, když větší část proroctví bude naplněna, a přijde extrémní (tj.milostrdenství Boží) po dokončení změn.– Tenkrát několikrát během zlých časů, Potřu je, praví Hospodin, a zlomím, a nebudu mít žádné slitování,– a tisíce jiných příhod, které přijdou po nich, takové, v mnoha rovinách, mám zpracovány písemně v mých ostatních Proroctvích, která jsou po celou dobu komponována v próze. Tato Proroctví vymezují místa, časy a předem stanoví termíny. Lidé, kteří budou žít po nás, uvidí a budou poznávat události, přicházející neomylně ( jak již bylo řečeno jinde) , mnohem jasněji, bez ohledu na to, že budou chápány na základě nových rozumových schopností : Ale když odstraněna bude neznalost, případy budou lépe objasněny.– Na závěr, můj synu, přijmi dar Tvého otce Michela Nostradama s vírou, že Ty vyjevíš (deklaruješ) jedno každé z Prorockých čtyřverší, zde předložených, s modlitbou k Bohu nesmrtelnému, s přáním budoucího života dlouhého a dobrého, prosperujícího a šťastného.

مقالات مماثلة

اترك تعليق